Elektromos Fűtés Kft - Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2018.09.21.

Adatkezelő adatai:

Cégnév: Elektromos Fűtés Kft

Cím: 1068 Budapest Király Utca 80.

Ügyvezető: Simon Csaba

Email: simon.csaba@elektomospadlofutes.info

Telefon: +36706799966

Weboldal: https://elektromospadlofutes.info

Cégjegyzékszám: 01 09 32255

Adószám: 24398042-1-42

AZ Elektromos Fűtés Kft. az Európai Parlament és a Tanács, a természetes személyek személyes adatai kezelésének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló – és 2018. május 25. napjától alkalmazandó – (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR), által nem szabályozott körben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotörvény), valamint a Elektromos Fűtés Kft.–vel kapcsolatba kerülő természetes személy ügyfelek, illetve munkavállalóink, továbbá egyéb személyek személyes adatainak fokozott védelme, illetve ezen személyes adatok jogszerű, tisztességes és átlátható kezelése, valamint felhasználása módjának meghatározása céljából a változó jogszabályi környezethez alkalmazkodás, és az Elektromos Fűtés Kft. adatvédelem iránti elkötelezettsége, ezzel együtt ügyfeleink és üzleti partnereink irányába fennálló bizalom fenntartása érdekében hozta a következő szabályzatot.

Az Elektromos Fűtés csapata (a továbbiakban: Elektromos Fűtés Kft./adatkezelő), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát.

Az adatkezelő Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos jogi szabályozásnak és a mindenkori adatvédelmi tájékoztatójában foglaltaknak.

A https://elektromospadlofutes.info alatt megtalálható weboldallal kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető https://elektromospadlofutes.info/adatkezelesi-tajekoztato címen.

Az adatkezelő fenntartja magának a mindenkori jogot a tájékoztató megváltoztatására, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és a fenti közzétételre, illetve biztosítja a tájékoztató a székhely címén történő papír alapú megtekintését.

Fogalmi meghatározások:

A jelen Szabályzat alkalmazásában:

 

  1. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet (pl. gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, lekérdezés, felhasználás, továbbítás, törlés), amelyet a Elektromos Fűtés Kft. üzletszerű gazdasági tevékenysége keretében végez;
  2. „adatkezelő”: a GDPR 4. cikk 7. pontjában meghatározott körben a Elektromos Fűtés Kft;
  3. „adatvédelmi incidens”: a GDPR 4. cikk 12. pontjában meghatározott körülmény;
  4. „Hatóság”: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
  5. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, amelynek eredményeként a természetes személy közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, így név, személyazonosításra alkalmas igazolvány adatai, helyadatok alapján egyedileg beazonosítható;
  6. „ügyfél”: az Elektromos Fűtés Kft üzletszerű gazdasági tevékenysége keretében végzett tevékenységére vonatkozóan kötelmi jogviszonyt létesítő természetes személy;

Szabályzat célja és hatálya:

A jelen Szabályzat célja, hogy az Elektromos Fűtés Kft. valamennyi munkavállalója, illetve az Elektromos Fűtés Kft.-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy tevékenysége során megtartsa az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket. Az Elektromos Fűtés Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az Elektromos Fűtés Kft.-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek az Elektromos Fűtés Kft.-vel kapcsolatba kerülő természetes személy ügyfelek és egyéb természetes személyek személyes adatainak kezelése alkalmával köteles a GDPR, az Infotörvény, valamint a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megtartására.

Az Elektromos Fűtés Kft. a személyes adatok kezelése során köteles megtartani az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokban meghatározott alábbi elveket (GDPR 5. cikk (1) bekezdés):

- jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;

- célhoz kötöttség;

- adattakarékosság;

- pontosság;

- korlátozott tárolhatóság;

- integritás és bizalmas jelleg;

- elszámoltathatóság.

Az Elektromos Fűtés Kft. a beépített és alapértelmezett adatvédelem kívánalmának megfelelően valamennyi adatkezelési tevékenysége során az adatvédelem elveit, illetve az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi követelményeket megtartva jár el az elszámoltathatóság és a személyes adatok jogosultjai jogainak és szabadságainak védelme érdekében.

Adatkezelés célja:

Az Elektromos Fűtés Kft. megbízásos elektromos padlófűtéshez kapcsolódó anyagok és felszerelések beszerzéséhez, megrendelőhöz való eljuttatáshoz, műszaki kivitelezéshez, ezzel kapcsolatos tanácsadáshoz, segítségnyújtáshoz, széleskörű tájékoztatáshoz, tevékenységéhez szorosan kapcsolódó témájú hírlevelekhez, érdeklődőkkel és szerződött ügyfelekkel történő kapcsolattartáshoz, szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó statisztikákhoz és elemzésekhez gyűjt be és dolgoz fel személyes adatokat.

Az állásra jelentkezők, illetve munkatársak adatai esetében: adatkezelés célja a feladatok ellátására irányuló jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létrehozása, fenntartása, e jogviszonyokból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek (pl. adóelőleg megfizetése) teljesítése, jogviszony megszüntetése, a vonatkozó jogszabályban előírt időtartamig. (munkaviszony megszűnését követő 5 év)

Az Elektromos Fűtés Kft. vezetett adatkezelési nyilvántartása az adatkezelő székhelyének címén, nyomtatott formában megtekinthető, kérésre elektronikus levélben igényelhető.

Kezelt adatok:

Kezeljük a személyes adatok jogosultja által megadott adatokat:

Név

cím

e-mail cím

Telefonszám

Számlázási adatok

A szolgáltatás létrejöttét segítő vagy ahhoz elengedhetetlen, egyéb adatok

Naplózunk adatokat biztonsági okokból és a felhasználói élmény javítása céljából:

Weboldalunk megtekintésének pontos időpontja

IP cím

Böngésző süti / cookie

Naplózunk adatokat a személyre szabottabb ügyfélkezelés érdekében:

Egymás között váltott e-mailek, írásos üzenetek szó szerinti tartalma és időpontja

Egymás között váltott telefonbeszélgetések lejegyzetelt tartalma, időpontja

Szolgáltatási folyamat közben történt bármi nemű kommunikáció szó szerinti, vagy lejegyzetelt tartalma

Szolgáltatási folyamat létrejötte közbeni, vagy a folyamat létrejötte utáni kutatási és egyéb eredmények, statisztikák

A https://elektromospadlofutes.info honlap használatával, illetve e honlapon keresztül a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jelentkezéssel adatkezelő jogosult – az érintett önkéntesen, előzetesen meghatározott és konkrét adatkezelés (hírlevél szolgáltatás, illetve felhasználó előzmények rögzítése a felhasználó élmény növelése érdekében) céljából történő adatkezeléshez való hozzájárulásával – kezelni a honlapot látogató személyek egyes személyes adatait.

A hírlevél szolgáltatás igénybevételére megtett hozzájárulás bármikor visszavonható a hírlevelekben jelzett „Leiratkozás a hírlevélről” című parancs aktiválásával. A hozzájárulás visszavonása az adatkezelő általi tudomásulvételtől függetlenül hatályos, és a visszavonást követően az adatkezelő hírlevél szolgáltatás nyújtására az adott Felhasználó vonatkozásában nem jogosult.

 

A honlap látogatója a cookiek/sütik használatáról külön szabályzatunkban olvashat, melyet ITT talál.

Adatkezelés jogalapja:

Jogos üzleti érdeken alapuló jogalap:

Amennyiben bármely űrlap kitöltésével egy természetes vagy jogi személy érdeklődését fejezi ki az Elektromos Fűtés Kft. bármely szolgáltatása iránt és megadja adatait, a jelentkezést szerződés előkészítésre tett igény kinyilvánításának tekintjük. Ebben az esetben a Személyes adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet szerint, jogos üzleti érdeken alapuló jogalap lesz. A szerződés előkészítésének ideje alatt, ha a személyes adat jogosultja írásban nem kéri (e-mailben vagy a székhelyre küldött ajánlott levélben) a folyamat megszüntetését, a szerződés előkészítésének érdekében és céljából a Személyes adatokat a jogszabálynak megfelelő módon és mértékben kezeljük.

Szerződésen alapuló jogalap:

Amennyiben bármely természetes vagy jogi személy igénybe veszi az Elektromos Fűtés Kft. bármely szolgáltatását, tehát ügyféllé válik nálunk, a Személyes adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet szerint már szerződésen alapuló jogalap lesz. A szerződés fennállása alatt hiába vonja vissza az adatkezelésre történő jogosultságunkat, azt a törvényben szabályozott módon és mértékig továbbra is kezelnünk kell.

Szerződés megszűnését, vagy teljesítését követően:

A jogszabály alapján, a számlán és szerződésen szereplő személyes adatokat kötelesek vagyunk továbbra is kezelni, a törvényben meghatározott módon és mértékig. (A kötelmi jog megszűnését követő 5 év+3 év)

Munkatársak és állásra jelentkezők adatai:

Az Elektromos Fűtés Kft. munkaerő-felvétel során jogosult megismerni a meghirdetett pozícióra jelentkező természetes személy pályázati anyagában megadott személyes adatait, amelyet közvetlenül vagy közvetve juttat el önkéntesen, szabad akaratából hozzánk.

Az Elektromos Fűtés Kft. a jelentkező pályázati anyagában meghatározott személyes adatokat kizárólag a munkaerő-felvétel céljából, a jelentkező alkalmasságának megállapítása érdekében ismeri meg és kezeli. Amennyiben az adott jelentkező vonatkozásában a munkaerő-felvétel sikertelen vagy az Elektromos Fűtés Kft. által tett ajánlatot a jelentkező elutasítja, úgy az adatkezelő a jelentkező valamennyi általa kezelt személyes adatát késedelem nélkül törölni köteles és erről előzetesen köteles tájékoztatni a jelentkezőt. Amennyiben a munkaerő-felvétel sikeres, úgy a jelentkező által megadott azon adatok, amelyeket az adatkezelő, munkáltató jogcím birtokában kezelhet, a munkavállalóról kezelt személyes adatok részét képezik azzal, hogy annak kezeléséhez a leendő munkavállaló – a munkaszerződés aláírását megelőzően – köteles hozzájárulni.

Az Elektromos Fűtés Kft. a jelentkezőről – a pályázati anyagában megadott személyes adatokon túl – egyéb forrásból személyes adatot nem szerezhet be és nem teheti a munkaerő-felvétel alkalmával szűrési feltételek részévé, kivéve, amennyiben a Elektromos Fűtés Kft. jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges körben a jelentkező közösségi médiaprofiljának vizsgálata során olyan adat válik az adatkezelő számára hozzáférhetővé, amely a jelentkező pályázati anyagából hiányzik és az adott munkakör betöltése szempontjából releváns.

Az adatkezelés célja: feladatok ellátására irányuló jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létrehozása, fenntartása, e jogviszonyokból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek (pl. adóelőleg megfizetése) teljesítése, jogviszony megszüntetése, a vonatkozó jogszabályban előírt időtartamig. (munkaviszony megszűnését követő 5 év)

A személyes adatok jogosultjainak jogai:

Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Elektromos Fűtés Kft. – bármely oknál fogva – kezeli, az adatkezelést illetően a következő jogosultságok illetik:

Tájékoztatáshoz való jog; írásban benyújtott kérelem útján, e-mailben, vagy a székhelyre küldött ajánlott levélben. Az adatkezelő minden esetben meggyőződik arról, hogy a kérelem benyújtója illetékes személy.

Helyesbítéshez való jog; amennyiben az adat jogosultja észleli, hogy bármely adata hibás vagy pontatlan, kérheti annak haladéktalan helyreigazítását.

Elfeledtetéshez való jog; a személyes adat jogosultja írásos nyilatkozattétellel, bármikor kérheti adatainak törlését az adatkezelőtől. A Társaság a személyes adat törlését megtagadhatja, amennyiben a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott körülmények valamelyike fennáll.

Az adatkezelés korlátozásához való jog; a személyes adatok jogosultja jogosult kérni az adatkezelőt, hogy személyes adataira vonatkozó adatkezelést korlátozza amennyiben:

- személyes adatok jogosultja vitatja az adatkezelő által gyűjtött és tárolt személyes adatai pontosságát, ezen adatok pontosságának vizsgálatára vonatkozó időtartamra; vagy

- az adatkezelő által végzett adatkezelés jogellenes, és a személyes adatok jogosultja a gyűjtött és tárolt személyes adatainak törlését ellenzi; vagy

- az adatkezelés célja megszűnt, és az adatkezelőnek nincs szüksége a gyűjtött és tárolt személyes adatokra, de a személyes adatok jogosultja jogi igénye előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében kéri a további (korlátozott) adatkezelést; vagy

- a személyes adatok jogosultja tiltakozási jogával él, a tiltakozási jog jogszerűségének kivizsgálásának idejére.

Adathordozhatósághoz való jog; Az olyan személyes adat vonatkozásában, amelyet az adatkezelő a személyes adat jogosultjának hozzájárulása alapján automatizált módon kezel a személyes adat jogosultja kérheti az adatkezelőt, hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait az adatkezelő elektronikus formátumban – a GDPR 20. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint – a rendelkezésére bocsássa.

Tiltakozáshoz való jog: A személyes adat jogosultja tiltakozhat a személyes adatainak adatkezelő általi adatkezelése ellen, amennyiben az adatkezelő az adatkezelést a Elektromos Fűtés Kft. vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése érdekében hajtja végre.

Adatbiztonság és az adatok tárolásának rendje:

A személyes adatok tárolására vonatkozó jelen Szabályzatban meghatározott rendelkezések egyaránt vonatkoznak a papír alapon, illetve elektronikus formában tárolt olyan személyes adatra, amelyek nyilvántartási rendszerének részét képezik, illetve amelyeket az adatkezelő részben vagy egészben automatizált módon kezel. Az Elektromos Fűtés Kft. személyes adatok elektronikus tárolására az adatkezelő tulajdonában álló Eszközöket használ; a papír alapú nyilvántartásokat az adatkezelő tulajdonában vagy használatában álló ingatlanban vezeti.

Az Elektromos Fűtés Kft. a feliratkozókkal, érdeklődőkkel, megrendelőkkel, szerződött ügyfelekkel, munkatársakkal történő kommunikációját és annak dokumentációját, a személyes adatok egy részének tárolását MiniCRM rendszerben végzi. Az Elektromos Fűtés Kft. megfelelő módon meggyőződött arról, hogy a MiniCRM Zrt. az adatok kezelését a GDPR törvényi szabályozásának megfelelő irányelvek szerint végzi, azokat harmadik személy felé jogosulatlanul nem továbbítja.

Cégnév: MiniCRM Zrt.

Cím: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

Vezérigazgató: Leskó Norbert

Email: help@minicrm.hu

Telefon: +36 (1) 999 – 0402

Az Elektromos Fűtés Kft. érdeklődőivel, ügyfeleivel történő kommunikáció végzésére alvállalkozót vehet igénybe, akinek a kezelt adatok egy részét a munkavégzés okán kiadhatja.

Az Elektromos Fűtés Kft. ügyel arra, hogy alvállalkozói és üzleti partnerei a GDPR rendelkezéseknek megfelelően kezeljék a személyes adaqtokat.

Adatvédelmi incidens esetén követendő protokoll:

Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy az adatkezelő megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében, a jogsértés mértékének függvényében jogorvoslati kérelemmel fordulhat az adatkezelőhöz (fent említett bármely elérhetőségén), vagy a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

  1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: http://naih.hu

Nyilatkozat:

Az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem, annak pontjait elfogadom.

Kijelentem, hogy cselekvőképes, 18. életévét betöltött, adatkezelési hozzájárulás megadására alkalmas és jogosult személy vagyok. A jelen tájékoztatóban leírt adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz felhatalmazásom szerint hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy az adatkezelési hozzájárulásomat, a fent említett módokon bármikor visszavonhatom.

Hozzájárulásommal tudomásul veszem, hogy a Elektromos Fűtés Kft. számomra a tevékenységi körével összefüggő reklám tartalmú leveleket, tájékoztatókat, küldhet és telefonon kereshet.

Nyilatkozom, hogy különleges személyes adatot sem a regisztráció során, sem később semmilyen formában nem bocsátok rendelkezésre az Elektromos Fűtés Kft.-nek. (Különleges személyes adatnak minősül többek között a faji, etnikai származás; politikai vélemények; vallási és világnézeti hitek; szakszervezeti tagság; genetikai vagy biometriai adatok, melyek alkalmasak a személy beazonosítására; egészségügyi adatok, vagy a szexuális élettel, illetve szexuális irányultsággal kapcsolatos adatok.)